Language: 简体中文 English

Individual Registration

Group Registration

The theme of the conference: Intelligent Medicine to multi-perspective winning
The conference will focus on the theme, with Sessions set as Data Generation: efficient data mining; Insight Generation: precise positioning of KOLs’ academic needs; Data Communication: multi-channel medical communication; MSL: new environment, new mission, and new model; and four pre-conference Seminars (Best Practice of Medical Science Liaison, Medical Information ,Pharmacoeconomics and Medical apparatus), to unfold the academic discussion from multiple perspective, with enriched and resourceful content leading creative thoughts. Sincerely invite colleagues from Medical Affairs, Marketing, Sales, Government Affairs and other functions to participate in.
Conference Chair: Chengming GU, James HE  

Conference Co-Chair:Zig LANG, Yiman ZHENG, Iris KANG, Frances CHANG      

Conference Secretary: Ali LI

Conference Academic and Organizing Committee (in alphabetical order of surnames):          
Xiaojing CHEN, Xiaoxia DU, chengming DU, Jianming GUAN, Lan GE, Iris KANG , James HE,  James  HE , Eddy WU,Pu JI,Dong JI,Zig LANG, Ali LI, Paulinna LI, Qing LI, Zhi LI, Helen LIN, Tianhong LUO, Vivian MAO, James MAO, Jingdong MA,Hongyu QIAN, Xinhai QIU,Qing RUI, Jiande SHU, Lily SUN, Matthew TAN, Yu TONG, Susan WANG, Dan WANG,Li WANG, Lyra XIE, Angela YAN, Qiang YAO, Jianxiu YU, Miao YU, Frances CHANG, Jia ZHANG, Amber ZHANG, Yiman ZHENG,Joanna ZHANG, Avery INCE , Vivien Pu,Vivian LI ,Wim SWYZEN

Special Guest:
Wei CHEN, Yanqiu CHEN , Shuming FANG, Honghui LI , Liangjun LI,  Dongliang LIU, Jing NI, Lan QIN, Zhengjie REN,Wei SONG, Duanhong SUN, Xiaoyun SUN, Jingyi WANG, Zhenjiu WANG, Xu CHEN, Weidong LV,  Hongwei YU, Jian ZHANG, Jie ZHU

COUNTDOWN TO THE

OPENING CEREMONY

352

Days

19

Hours

38

Minutes

56

Seconds

Apr 6-8, 2017

Conference Registration: 
18910730684
                                         Register@Vip.SCMedcon.com  
Conference consultation(Sponsor): 18611399438
                                          Info@Vip.SCMedcon.com